Advokát Kladno - více o advokátech - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Více o advokátech

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka


Poskytuje pomoc především v oboru práva rodinného (manželství, péče o děti, společné jmění manželů), poskytování právních služeb týkajících se nemovitostí (smlouvy kupní, darovací, nájemní, rezervační a jiné, spoluvlastnictví nemovitostí) a civilních sporech.

V lednu 2012 se úspěšně prezentovala v prestižní právnické soutěži Právník roku 2011, když se umístila na třetím místě v kategorii Talent roku.

Ocenění bylo advokátce uděleno v oboru, který je její prvořadou specializací, tedy v oblasti rodinného práva, a to za odbornou práci s názvem Rodina za plexisklem. V ní advokátka analyzuje ochranu základních práv mezi členy rodiny a otázku práva na rodinný život, to vše na konkrétním příkladu jejich omezení během výkonu trestu odnětí svobody některého z rodinných příslušníků. Oceněná práce advokátky byla publikována v časopisu Bulletin advokacie 5/2012, který naleznete na tomto odkazu.

Opakovaně publikovala v odborné právnické literatuře.
JUDr. Radim Vypušťák, advokát

Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval rigorózní studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde mu byl v roce 2003 po obhajobě rigorózní práce a po vykonání rigorózní zkoušky udělen titul JUDr. Studia absolvoval též na Nizozemském ústavu mezinárodních vztahů v Haagu, na Univerzitě Erasmus v Rotterdamu, na právnické fakultě univerzity v Leidenu, International Criminal Law Network v Haagu, European Institute for Public Administration v Maastrichtu, Institut National de la Formation de la Police National v Clermont-Ferrand ve Francii ad.

V advokacii je činný od roku 2012 a zaměřuje se primárně na oblast práva soukromého, zejm. zastupování podnikatelů, vztahy plynoucí ze soukromoprávních smluv a vymáhání pohledávek. Pravidelně též zastupuje klienty v rámci trestní obhajoby a zastupuje poškozené v trestním řízení. Opakovaně publikoval v odborné právnické literatuře.

Řadě obchodních společností a podnikatelů poskytuje každodenní právní servis související s jejich podnikatelskou činností (obchodní právo, pohledávky, pracovní právo). Vedle toho se zabývá právem nemovitostí, a to ve stejném rozsahu, jako JUDr. Simona Vypušták Corradiniová, advokátka.

Soutěž Právník roku 2012

Dne 27. ledna 2012 se v brněnském Bobycentru uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní a prestižní právnické soutěže - Právník roku 2011. V kategorii Talent roku byla třetí cena udělena právě JUDr. Simoně Corradiniové.

Ocenění bylo advokátce uděleno za odbornou práci s názvem Rodina za plexisklem, v níž advokátka analyzuje ochranu základních práv mezi členy rodiny a otázku práva na rodinný život, to vše na konkrétním příkladu jejich omezení během výkonu trestu odnětí svobody některého z rodinných příslušníků. Získaného ocenění si advokátka velmi váží mimo jiné proto, že reflektuje důraz, který advokátka klade nejen na praktickou stránku práva, ale rovněž na jeho stránku teoretickou, a kdy se snaží pracovat s rodinným právem rovněž z hlediska ochrany základních práv chráněných ústavním pořádkem ČR a vazeb rodinného práva na jiné právní obory.

Oceněná práce advokátky byla publikována v časopisu Bulletin advokacie 5/2012, který naleznete na tomto odkazu.

Na vedlejší fotografii, kterou poskytla Česká advokátní komora, přebírá advokátka ocenění z rukou tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Publikační činnost

Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (1. část), Právo a rodina, č. 7, str. 15 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (2. část), Právo a rodina, č. 8, str. 16 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Pojem řádné přípravy dítěte na styk s rodičem, Právo a rodina, č. 8, str. 7 - 11, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Perpetuatio fori v řízeních péče soudu o nezletilé, Bulletin advokacie, č. 6, str. 36 - 39, ČAK, Praha 2010
Corradiniová, S.: Rodina za plexisklem, Bulletin advokacie, č. 5, str. 70 - 73, ČAK, Praha 2012 (3. místo v soutěži Právník roku 2011, kategorie Talent roku)
Corradiniová, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (1. část), Právo a rodina, č. 5, str. 12 - 16, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (2. část), Právo a rodina, č. 6, od str. 5, Linde, Praha 2010
Vypušťák, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (1. část), Právo a rodina, č. 11, str. 16, Linde, Praha 2012
Vypušťák, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (2. část), Právo a rodina, č. 12, str. 10, Linde, Praha 2012
Corradiniová S., Vypušťák R.: K novému rodinnému právu: do roka a do dne, Právo a rodina č. 1, str. 8 - 11, Linde, Praha 2012
Vypušťák, R.: K právům a povinnostem vlastníka jednotky podle nového občanského zákoníku, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 8, str. 21, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K informačním povinnostem vlastníka jednotky a osoby odpovědné za správu domu, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 9, str. 25, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K závaznosti pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 10, str. 23, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K rozhodování "per rollam" v rámci společenství vlastníků, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 12, str. 23, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: Ke změnám stanov SVJ podle nového občanského zákoníku, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 14-15, str. 51, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K ochraně práv nezletilého v civilním sporu, Právo a rodina, č. 12, str. 13, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem, Právo a rodina, č. 1, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K prostředkům pro zjištění názoru nezletilého v civilním řízení, Právo a rodina, č. 3, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K rozhodování o významných záležitostech dítěte, Právo a rodina, č. 4, str. 13, Wolters Kluwer, Praha 2015

Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě

Autorský kolektiv připravil knižní publikaci Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě. Kniha, kterou v listopadu 2015 vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, kombinuje náhled psychologa a právníků na řešení péče o nezletilé děti v případě rozpadu vztahu jeho rodičů. Oba advokáti se ve své části publikace zabývají praktickými otázkami styku rodiče s dítětem, a v tomto ohledu rozebírají jak otázky mezinárodního práva (mezinárodní smlouvy o ochraně vztahu mezi rodičem a dítětem, judikatura Evropského soudu pro lidská práva), tak práva českého (občanský zákoník, zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o zvláštních řízeních soudních). Zvláštní pozornost advokáti v knize věnovali nápravným a sankčním mechanismům v situaci, kdy dochází k porušování práva styku mezi rodičem a dítětem. Ochranu práva styku mezi rodičem a dítětem totiž poskytuje celá řada zákonů, z nichž každý nabízí rodiči, jenž se nemůže stýkat se svým dítětem, řadu nástrojů, tak tento závadný stav odstranit. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje využít preventivní a poradenskou činnost, dále institut napomenutí rodiče, který narušuje řádnou péči o dítě, stejně jako peněžité pokuty rodiči, který se dopustí přestupku tím, že úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí ve věci nezletilého. Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje celou řadu prostředků výkonu soudního rozhodnutí ve věcech nezletilých dětí (od výzvy ke splnění povinnosti přes ukládání peněžitých pokut až k odnětí dítěte). Kniha se zabývá rovněž otázkou trestního práva, neboť taková jednání jednoho z rodičů, která maří výkon úředního rozhodnutí, mohou založit jeho trestní odpovědnost. Publikace se zabývá rovněž rozhodováním soudů v záležitostech významných pro dítě, na nichž se rodiče neumí shodnout, předběžnými opatřeními v případech styku rodiče s dítětem, bráněním ve styku rodiče s dítětem či náhradou škody a jiné újmy, pokud byly způsobeny porušováním práv rodiče či dítěte.

Návrat na obsah