Advokát Kladno - civilní spory - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Civilní spory

Oba advokáti zastupují své klienty v civilním sporném řízení při ochraně jejich práv plynoucích ze soukromého práva, tedy zejména ve sporech občanskoprávních, obchodněprávních a rodinněprávních.

Postup poskytování těchto právních služeb lze popsat tak, že advokát s klientem projedná skutečnosti, které jsou pro posouzení případu potřebné. Klient zejména advokátovi sdělí, jaký má vůči protistraně nárok (např. zaplacení kupní ceny, zaplacení mzdy, provedení díla, poskytnutí služby atd.), a předloží veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici. Advokát kauzu předběžně posoudí a sdělí klientovi názor na kroky, které je možné či vhodné učinit.

V případě, že mimosoudní jednání nevedou v rozumné době k výsledku, který klient sleduje, zpracuje advokát za klienta žalobu a zastupuje ho v soudním řízení.

Další postup advokáta v soudním řízení závisí na pokynech soudu (např. směrem k doplnění žalobních tvrzení a důkazů), průběhu soudního řízení, námitkách protistrany/dlužníka apod. O všech krocích advokáta je klient průběžně informován a má možnost dávat advokátovi příslušné pokyny. V rámci soudního řízení advokát samozřejmě za klienta uplatňuje nárok na náhradu nákladů řízení.

V případě, že soudní spor bude ukončen výhrou klienta, ale povinnost uložená soudním rozhodnutím nebude splněna dobrovolně, podá advokát za klienta návrh na exekuci a zastupuje ho v exekučním řízení.

Hledáte zastoupení v soudním řízení?

Žádný problém. Můžete nás kontaktovat nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Kontakty naleznete zde.
Návrat na obsah