Advokát Kladno - advokátní úschova - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Advokátní úschova

Advokátní úschova je často využívaným institucem sloužícím zpravidla k zajištění splnění povinností smluvních stran právního vztahu, typicky u kupní smlouvy k nemovitostem. Je postavena na striktních povinnostech advokáta stanovených zákonem a rovněž na stavovských předpisech České advokátní komory, které jsou pro advokáty závazné.

Vůbec ojedinělé nejsou situace, kdy jedna strana zaplatila kupní cenu nebo jinou finanční úplatu, ale druhá strana ani po jejím obdržení nesplnila své právní povinnosti. (např. nepřevedla vlastnictví k nemovitosti). Následovaly tak složité spory o tom, aby se finanční prostředky dostaly k osobě, která na ně má právo. Klienti, kteří využijí schovatelských služeb našich advokátů, se do takto rizikové situace nemohou dostat. Složení kupní ceny nebo jiné finanční úplaty do advokátní úschovy funguje totiž jako zajišťovací prostředek na splnění povinností plynoucích z právních vztahů.

Advokátní úschovy finančních prostředků realizujeme zpravidla v souvislosti s jinou právní pomocí (např. společně s přípravou nebo revizemi kupní smlouvy na nemovitost).

Při zakládání advokátní úschovy sepisujeme s klienty písemnou smlouvu, v níž je specifikován předmět úschovy, povinnosti advokáta při nakládání s předmětem úschovy, pravidla pro vydání předmětu úschovy a úplata za sepsání smlouvy a za úkony související s opatrováním úschovy a jejím vydáním.

Společně s klienty definujeme podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné přistoupit k výplatě předmětu úschovy - např. časová rozmezí, předložení příslušných úředních nebo jiných listin apod. Před jakýmkoliv nakládáním s předmětem úschovy důsledně kontrolujeme, zda byly splněny potřebné podmínky dle smlouvy o advokátní úschově.

Při připsání předmětu úschovy nebo její části na účet advokátní úschovy, stejně jako při vydání předmětu úschovy nebo její části, vystavujeme pro smluvní strany smlouvy o advokátní úschově příslušné oznámení.

Každému klientovi, který má finanční prostředky v naší advokátní úschově, zřizujeme samostatný bankovní účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na kterém vedeme výlučně jeho finanční prostředky.

Při provádění úschov peněz postupujeme zejm. podle zákona o advokacii, občanského zákoníku, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2008 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku advokátem, ad.

Jakmile převezmeme do úschovy finanční prostředky, zaneseme do elektronické knihy úschovy vedené Českou advokátní komorou jméno, příjmení a evidenční číslo advokáta a značku spisu, pod nímž vedeme příslušnou úschovu peněz. O nakládání s prostředky klienta vedeme potřebnou dokumentaci, která musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta s tím, že se v ní odlišují prostředky klienta od jiných prostředků, vedených na účtech advokáta. Ohlašovací povinnost máme rovněž ve vztahu k bance, které na příslušném formuláři sdělujeme, kdo je skutečným vlastníkem složených finančních prostředků.
Návrat na obsah