Advokát Kladno - rodinné právo a SJM - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Rodinné právo a společné jmění manželů

Na oblast rodinného práva se zaměřuje JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka. Poskytování tohoto typu právních služeb je její prvořadou specializací.

Manželství

Právní služby mají zejm. podobu
 • poradenství ohledně klasických práv a povinností manželů;
 • poradenství ohledně nově formulovaných práv a povinností manželů (sdělování údajů o svých příjmech a o stavu svého jmění, sdělování údajů o stávajících i uvažovaných pracovních a podobných činnostech ad.);
 • poradenství ve věci příspěvků každého z manželů na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti, jakož i v otázkách obstarávání záležitostí rodiny;
 • poradenství ohledně důsledků porušování práv a povinností manželů;
 • poradenství ohledně rozhodování manželů v záležitostech rodiny;
 • poradenství ohledně právních úkonů jednoho z manželů;
 • poradenství ohledně důsledků jednání jednoho z manželů pro oba manžely;
 • poradenství v případě nesouhlasu jednoho z manželů s jednáním druhého manžela;
 • sepisu žalob o rozvod manželství (sporný rozvod, nesporný/smluvený rozvod);
 • poradenství ohledně posuzování viny jednoho z manželů na rozvodu;
 • právního poradenství o povinnosti manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti;
 • zastupování v řízení o nahrazení souhlasu jednoho z manželů s podstatnou záležitostí rodiny;
 • právního poradenství týkajícího se nesouhlasu manžela s jednáním druhého manžela a dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela;
 • zastupování v řízení o určení výživného manžela;
 • právního poradenství ohledně určení, zda je dluh jednoho z manželů součástí SJM či nikoliv;
 • právního poradenství ohledně uspokojování věřitelů z majetku spadajícího do SJM;
 • sepisu dohody o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu manželství (dohoda o vypořádání SJM), včetně poradenství ohledně rozsahu SJM, nabývání majetku do SJM, vkladů do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů, zápočtů vkladů jednoho z manželů do SJM, použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů, použití SJM pro podnikání jednoho z manželů atd.;
 • právního poradenství v případě insolvence jednoho z manželů;
 • právního poradenství k bydlení manželů (odvozené právo bydlení druhého manžela, omezení či vyloučení práva manžela bydlet v domě nebo bytě ad.);
 • sepisu žalob na výživné manžela a zastupování v takovém řízení.

Vypořádání majetku (SJM)

Právní služby v otázkách společného jmění poskytuje klientům JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka, a to jak během manželství, tak po jeho rozvodu. Poskytuje klientům právní poradenství týkající se zejména nakládání se společným majetkem, vzájemných povinností manželů ve finanční oblasti, dopadů jednání jednoho z manželů na postavení druhého manžela (dluhy vytvořené jedním z manželů bez souhlasu druhého manžela) a vypořádání společného jmění manželů (vnosy, investice, zápočty).

Často řeší otázky ohledně povinností manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti, nesouhlasu manžela s jednáním druhého manžela a dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela, zastupuje klienty v řízení o určení výživného manžela, řeší, zda dluh jednoho z manželů součástí SJM či nikoliv, pomáhá klientům řešit situace, kdy se chce věřitel jednoho z manželů uspokojit z majetku spadajícího do SJM, pomáhá klientovi vůbec určit, jaké věci spadají do jeho společného jmění či do jeho výlučného majetku, řeší vklady do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů, zápočty vnosů jednoho z manželů do SJM, použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů, použití SJM pro podnikání jednoho z manželů atd.

Častou součástí právní pomoci jsou otázky související s exekučním řízením vedeným proti jednomu z manželů a otázky spojené s bydlením manželů.

V oblasti společného jmění manželů poskytuje právní služby v podobě
 • právního poradenství o povinnosti manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti;
 • právního poradenství týkajícího se nesouhlasu manžela s jednáním druhého manžela a dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela;
 • právního poradenství ohledně určení, zda je dluh jednoho z manželů součástí SJM či nikoliv;
 • právního poradenství ohledně uspokojování věřitelů z majetku spadajícího do SJM;
 • sepisu dohody o uspořádání majetkových povinností a práv pro příprad rozvodu manželství (dohoda o vypořádání SJM), včetně poradenství ohledně rozsahu SJM, nabývání majetku do SJM, vkladů do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů, zápočtů vkladů jednoho z manželů do SJM, použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů, použití SJM pro podnikání jednoho z manželů atd.;
 • právního poradenství ve věci určování neúčinnosti dohody o vypořádání SJM;
 • právního poradenství v případě insolvence jednoho z manželů;
 • právního poradenství k bydlení manželů (odvozené právo bydlení druhého manžela, omezení či vyloučení práva manžela bydlet v domě nebo bytě ad.).

Péče o děti

V oblasti péče o nezletilé děti poskytujeme klientům zejména následující právní služby:

 • sepis návrhů a dohod ve věci péče o dítě po rozvodu rodičů a zastupování klienta v celém řízení;
 • sepis návrhů a dohod ve věci výživného pro dítě a zastupování klienta v celém řízení;
 • zpracování návrhů na omezení rodičovské odpovědnosti;
 • sepis návrhů v záležitosti významné pro dítě;
 • sepis návrhů a dohod ve věci úpravy styku dítěte s rodičem;
 • právní poradenství ve věci povinnosti rodičů sdělovat si všechny podstatné informace týkající se dítěte;
 • právní poradenství týkající se péče rodičů o záležitosti dítěte a jmění dítěte;
 • zastupování klienta v řízení o udělení souhlasu soudu s právním úkonem týkajícím se jmění dítěte;
 • uplatňování nároků neprovdané matky na výživné a úhradu některých nákladů;
 • sepis návrhů a dohod o styku dítěte s prarodiči;
 • sepis návrhů na přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti.

Složité spory o dítě

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka, pravidelně řeší velmi složité případy sporů rodičů o péči nebo styk s jejich dítětem, a to zvláště kauzy, kdy jeden z rodičů, zpravidla ten, který má dítě ve své faktické péči, svévolně a protiprávně porušuje práva druhého rodiče i dítěte na styk, péči nebo informace o dítěti. V případech tohoto typu není zpravidla možné spoléhat se na to, že k ochraně práv rodiče a dítěte postačí jen činnost soudu pro nezletilé nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které musí z úřední povinnosti konat v nejlepším zájmu dítěte. Takový rodič totiž často nerespektuje ani závazná rozhodnutí státních orgánů a jejich praktická vymahatelnost je v případě péče o nezletilé velmi problematická. Naopak, chce-li rodič, jehož práva jsou ze strany druhého rodiče neoprávněně omezována, tento stav napravit, musí sám jednat dosti aktivně a důsledně a musí se naučit využívat ty zákonné prostředky, které mohou vést k žádanému výsledku.

Advokátka je z její praxe obeznámena s velkým množstvím případů, které se vymykaly standardnímu průběhu řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a které vyžadovaly specifický přístup. Za zjištění skutečného stavu věci odpovídají v řízeních týkajících se péče o nezletilé děti civilní soudy. Plyne to jak ze zákona o zvláštních řízeních soudních, tak z mezinárodních úmluv, které na státní orgány kladou povinnost jednat a rozhodovat tak, aby byl naplněn požadavek tzv. nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy o právech dítěte). Bohužel, vzhledem k obrovskému množství kauz, které musí soudy pro nezletilé řešit, nelze automaticky předpokládat, že bude objasnění skutkového stavu zejména u složitých případů důsledné a úplné a že tedy povede ke správnému rozhodnutí.

V takových situacích je na rodiči, jehož práva k dítěti jsou druhým rodičem poškozována, aby se sám postaral o to, že soud pro nezletilé bude mít k dispozici všechny podklady, které by měl při svém rozhodování vzít v úvahu.

Advokátka klientům poskytuje komplexní odborné právní poradenství a je schopna klientovi doporučit řadu nástrojů, s jejichž pomocí lze neutěšenou situaci zlepšit. Pokud to konkrétní případ vyžaduje, neomezuje se pouze na zastoupení klienta v samotném soudním řízením, ale spolupracuje též s dětskými psychology, dětskými lékaři, soudními znalci a školskými zařízeními a důsledně vyžaduje po všech zúčastněných, včerně orgánů státu, plnění jejich povinností.

Činnost advokátky v tomto typu právních služeb je zaměřena též na úzkou spolupráci s klientem z hlediska obstarání všech potřebných důkazních prostředků k tomu, aby v rámci soudního řízení vyšel najevo objektivní stav věci. Zaměřuje se rovněž na urychlení soudní pomoci tím, že v případech, které to umožňují, navrhuje vydání tzv. předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé, a to s cílem alespoň základního narovnání vztahu obou rodičů k dítěti do doby, než soud o celé věci rozhledne s konečnou platností.

Vymáhání výživného

Vymáháním výživného se rozumí stav, kdy soud již pravomocně rozhodl o tom, komu a v jaké výši je dlužník povinen z titulu výživného platit, nicméně výživné ani přesto placeno není buď vůbec, nebo jen v omezené míře.

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka, poskytuje právní služby při vymáhání všech druhů výživného - výživné pro manžela/manželku, výživné pro rozvedeného manžela/manželku i výživné pro dítě. To vše platí jak pro vymáhání tzv. dlužného výživného, tak pro vymáhání tzv. běžného výživného (tedy výživného splatného v budoucnu). Pomůžeme Vám nejen s vymáháním výživného, na kterém již v minulosti vznikl dluh, ale rovněž s vymáháním výživného, které má dlužník platit teprve v budoucnu. I takové výživné lze totiž v některých případech úspěšně vymáhat.

Výživné vymáháme cestou soudního exekutora. Tomu zašleme návrh na zahájení exekuce a zastupujeme Vás v exekučním řízení. Umíme zpracovat všechny dokumenty potřebné pro vymáhání výživného s vysokou odborností; víme, jaké náležitosti musí návrh na zahájení exekuce splňovat z hlediska formálního i obsahového a jaké musí mít přílohy. Komunikujeme za Vás se soudním exekutorem a zasíláme Vám všechna rozhodnutí, která v rámci exekuce soudní exekutor vydá. Díky činnosti soudního exekutora můžete o dlužníkovi zjistit řadu informací, které Vám dlužník nesděluje a které jsou přitom pro vymáhání výživného důležité (adresa dlužníka, zaměstnavatel dlužníka, majetek dlužníka ad.). O krocích, které při vymáhání výživného činíme my nebo soudní exekutor, Vás obratem informujeme.

Potřebujete právní pomoc s rodinným právem?

Žádný problém. Můžete nás kontaktovat nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Kontakty naleznete zde.
Návrat na obsah